Zwroty i reklamacje

Procedura zwrotów i reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt na adres: e-mail:worldlink.handel@wp.pl bądź poprzez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Sklepie.

 

 1. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały wysłane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

 

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) rażące, istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 4 ust. 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

 

 • 7.

REKLAMACJE USŁUG

 

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

 

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie wiadomości e-mail handel@wp.pl … lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy udostępniony na stronie Sklepu w panelu Klienta z poziomu historii złożonych Zamówień. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

 

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 • 8.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

 

 1. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
 2. Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który (i) posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto lub (ii) choć nie posiada Konta - w trakcie procesu składania Zamówienia wskaże dane niezbędne do jego realizacji;
 3. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
 4. Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
 5. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 6. Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 7. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy, a także sposób dostawy;
 8. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
 9. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Potwierdź zakup” oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
 10. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 11. jeśli Klient wybrał sposób płatności wskazany w §10 ust. 1 lit. a Regulaminu, po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w lit. j, Klient winien, za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej w tej wiadomości, dokonać płatności za Towary na zasadach przewidzianych w §10 ust. 3 Regulaminu;
 12. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę; przy czym w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w §10 ust. 1 lit. a Regulaminu, warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest dokonanie tej płatności na zasadach przewidzianych w §10 ust. 3 Regulaminu). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail zatytułowanej „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji”;
 13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania
  się na odległość, tj. sieci Internet.

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fiskalnego dowodu zakupu. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

 

 • 9.

CENY I PROMOCJE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen zamieszczonych
  na stronie Sklepu. Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

 

 1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.

 

 1. Kwota obejmująca Cenę może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.

 

 1. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie
  nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

 

 • 10.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności można dokonać:

 

 1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;
 2. przy odbiorze (płatność za pobraniem);
 3. przy odbiorze w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy.

 

 1. Akceptowalne formy płatności określone są w Sklepie w zakładkach „Formy płatności, Koszty dostawy”.

 

 1. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 7 dni od dnia, w którym Klient otrzymał wiadomość, o której mowa w 8 ust. 2 lit. j Regulaminu. Nieuiszczenie płatności w w/w terminieskutkuje anulowaniem Zamówienia i niemożliwością żądania przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. W przypadku wybrania sposobu dostawy – Paczkomaty 24/7 – płatność przy odbiorze możliwa jest tylko w wybranych Paczkomatach 24/7. Aktualne informacje o możliwości skorzystania z płatności za pobraniem w przypadku dostawy do Paczkomatów 24/7 są umieszczone w ramach ścieżki zakupowej (wyboru przez Klienta formy dostawy).

 

 1. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy karty płatniczej oraz przelewu elektronicznego. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) nie podlega łączeniu z płatnością przy pomocy karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.

 

 1. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca zwróci się do Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 7 poniżej.

 

 1. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

 

 • 11.

DOSTAWA TOWARU

 

 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

 

 1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta ( w zależności od rodzaju Towaru):

 

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka zwykła lub priorytet;

 

lub poprzez odbiór:

 

 1. w Paczkomatach 24/7;
 2. we wskazanych punktach RUCH
 3. w punkcie stacjonarnym wskazanym przez Sprzedawcę.

 

 1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.

 

 1. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia nie jest możliwa.

 

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi do 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany na stronie w zakładce „Koszty dostawy”.

 

 1. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

 

 1. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są również w zakładce „Ograniczania i opcje dostawy” przy każdym Towarze oraz w ramach formularza Zamówienia.

                                                              

 1. Dostawa do Paczkomatów 24/7 możliwa jest dla Zamówień opłaconych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a dla niektórych Paczkomatów 24/7, zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu także dla Zamówień ze sposobem płatności przy odbiorze. Jeżeli gabaryty przesyłki przekroczą 64x41x38 cm lub jej waga będzie większa niż 25 kg, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany sposobu dostawy.

 

 1. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary
  oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

                                                                                               

 • 12.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 

 1. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:handel@wp.pl W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ul.Ratuszowa 3 78-100 Kołobrzeg………………Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 

 1. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Odsyłane Towary winny być zapakowane i zabezpieczone tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 

 1. Zwracane Towary należy odesłać na adres: …Ratuszowa 3 78-100 Kołobrzeg ………………………………………………………………

 

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

 

 1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
 3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych,
  lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
 4. dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 13

REKLAMACJE

 

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

 

 1. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru
  z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

 

 1. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności za pomocą wiadomości e-mail na adres: worldlink.handel@wp.pl…. z dopiskiem „reklamacja”. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura).

 

 1. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 3. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący …adres:ul. Ratuszowa 3 78-100 Kołobrzeg……………………………………………………………………………….

 

 1. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

                                      

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 • 14.

TREŚCI CYFROWE I UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 

 1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

 

 1. W przypadku złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie w sposób określony w §10ust. 1 lit. a. powyżej.

 

 1. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi do pobrania w ciągu maksymalnie 90 minut od przesłania Klientowi wiadomości „Przyjęcie zamówienia do realizacji”, poprzez przekazany Klientowi na adres e-mail wskazany w chwili składania Zamówienia, odpowiednio zabezpieczony zaszyfrowany link.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

 

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w sytuacji, gdy pobrana Treść Cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z Treścią Cyfrową jest niezgodna z opisem.

 

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie na adres Sprzedawcy lub poprzez kontakt w formie widomości e-mail na adres …worldlink.handel@wp.pl………………….. lub poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

 

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie za Treści Cyfrowe najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od momenty rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej
  mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą
  a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL […books.osdw.pl………………………  ]skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO …Księgarnia World-Link…………………….

 

 1. Minimalne wymagania oprogramowania:
 1. System Operacyjny: System MS Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10 lub wyżej,

najnowsze wersje systemów mobilnych: Android,iOS,  Windows Phone ,

 1. Przeglądarka internetowa w aktualnej najnowszej wersji z włączoną obsługą ciasteczek oraz Java Script.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 1. Sprzedawca: FUH WORLD-LINK…Adewale Oyedemi….” z siedzibą w Kołobrzegu przy
 2. …Partyzantów 18
 • …Księgarnia…ul.Ratuszowa…3…78100…Kołobrzeg……………………………………………………………WWW:books.osdw.pl…mail:worldlink.handel@wp.pl…………………………………………………………Tel:…943549705;502105627…………………………………………………………………………………………………;

 

 

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarciaumowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adreskonsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl