Dodano produkt do koszyka

Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa

Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa

Rafał Pawłowski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Publikacja w zakresie prawa w kulturze fizycznej będzie w naszym środowisku akademickim przydatną pozycją w zakresie regulacji organizacji kultury fizycznej, bezpieczeństwa podczas wszelkich form sportowej aktywności fizycznej, kształcenia kadr kultury fizycznej. Kultura fizyczna to nie tylko sport, ale także rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa i przede wszystkim powszechne wychowanie fizyczne. Kształcenie kadr kultury fizycznej, trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego stwarza konieczność, ale i potrzebę znajomości prawa w zakresie wykonywanej pracy, aby wykazywać się profesjonalizmem i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Szeroka płaszczyzna regulacji utrudnia poruszanie się w materii prawa osobom nie zajmującym się prawem. W publikacji przedstawiono w przestępny sposób regulacje polskiego prawa w czterech formach uczestnictwa w kulturze fizycznej. Z zawartych w niej informacji korzystać mogą studenci kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia, słuchacze studiów podyplomowych, słuchacze kursów instruktora sportu, ale także indywidualni odbiorcy uprawiający sport rekreacyjnie powinni być zainteresowani znalezieniem obszernej tematyki w jednej zwartej publikacji.

Bestseller

Cena: 24.60 zł 19.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Odbiór osobisty

Ratuszowa 3, Kołobrzeg

worldlink.handel@wp.pl

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14

Opis produktu
Tytuł
Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa
Autor
Rafał Pawłowski
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN
978-83-7133-713-0
Rok wydania
2017
Liczba stron
304
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział I. Kultura fizyczna poprzez sport 13
1. Kultura fizyczna a sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
definicja kultury fizycznej • definicja sportu • sport wyczynowy
2. Sport – nie tylko wyczynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1. Struktura organizacyjna sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
klub sportowy • związek sportowy • polski związek sportowy • Polski Komitet
Olimpijski • Polski Komitet Paraolimpijski • Międzynarodowy Komitet Sportu
Głuchych
2.2. Arena sportowa i jej aktorzy – zawodnicy, trenerzy i inni
uczestnicy zawodów . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
liga zawodowa • badania lekarskie zawodników • wizerunek reprezentanta
kraju • opieka medyczna reprezentanta kraju • stypendia sportowe • nagrody
pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe • trener, instruktor
sportu • odznaka „Za Zasługi dla Sportu” • emerytura sportowa
2.3. (Do)finansowanie sportu i inne formy jego wspierania . . . . . . . . . . . . . . . 33
rady sportu • Centralny Ośrodek Sportu • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
• dofinansowanie infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury
rekreacyjnej • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej • Fundusz Zajęć Sportowych
dla Uczniów • transmisja sportowa • sponsoring sportu
2.4. Odpowiedzialność w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu • odpowiedzialność dyscyplinarna •
odpowiedzialność karna • korupcja sportowa • nieuczciwy udział w zakładach
wzajemnych • płatna protekcja w sporcie • stosowanie dopingu • bezprawne
wykorzystanie symboli i nazw olimpijskich
3. Sport „zdopingowany” – zwalczanie dopingu w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1. Regulacja walki z dopingiem w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie • Światowy
Kodeks Antydopingowy • Światowa Agencja Antydopingowa • Światowy Program
Zwalczania Dopingu w Sporcie • obowiązki sygnatariuszy i uczestników
Światowego Kodeksu Antydopingowego • udział rządów w walce z dopingiem
• Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie • Międzynarodowy Standard dla
Laboratoriów • Międzynarodowy Standard Badań
3.2. Kontrola dopingowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
definicja dopingu • naruszenia przepisów antydopingowych • przebieg badań
• analiza próbek • zarządzanie wynikami • analiza próbki B
3.3. Substancje i metody zabronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
lista substancji zabronionych i metod zabronionych • substancje i metody
zabronione w każdym czasie (podczas zawodów i poza zawodami) • substancje
zabronione podczas zawodów • substancje zabronione w konkretnych
sportach
3.4. Użycie terapeutyczne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych • kryteria
uzyskania wyłączenia dla celów terapeutycznych • retroaktywne wyłączenie
dla celów terapeutycznych • komitet do spraw wyłączeń dla celów terapeutycznych
• cofnięcie wyłączenia dla celów terapeutycznych
3.5. Konsekwencje stosowania dopingu w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
unieważnienie wyników • dyskwalifikacja • zakaz startów • skrócenie kary zakazu
startów • wielokrotne naruszenie przepisów antydopingowych • odwołanie
od decyzji o orzeczeniu kary
Rozdział II. Kultura fizyczna w wydaniu masowym . 93
1. Organizacja masowej imprezy sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
masowa impreza sportowa • impreza masowa podwyższonego ryzyka • organizator
imprezy masowej • zezwolenie na organizację imprezy masowej • bezpieczeństwo
imprezy masowej • zabezpieczenie medyczne imprezy masowej • służby porządkowe
• służby informacyjne
2. Przebieg masowej imprezy sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
utrwalanie przebiegu imprezy masowej • kierownik do spraw bezpieczeństwa •
uprawnienia służb porządkowych i służb informacyjnych • odmowa wstępu na imprezę
masową • gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa
imprez masowych • odpowiedzialność organizatora za szkody • ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej • sankcje wobec kibiców • zakaz wstępu na imprezę
masową
3. Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
mecz piłki nożnej • identyfikacja uczestników • zakaz klubowy • sprzedaż biletów •
wymagania techniczne wobec stadionów
4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
podczas masowych imprez sportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej • Rada Bezpieczeństwa Imprez
Sportowych • kluby kibiców • Stały Komitet
Rozdział III. Kultura fizyczna dzieci i młodzieży 137
1. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież szkolna . . . . . . . . . 137
1.1. Wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
zajęcia ruchowe w przedszkolu • wychowanie fizyczne w szkole • podstawa
programowa • bezpieczeństwo podczas zajęć ruchowych w szkole • wypadek
z udziałem ucznia
1.2. Sport szkolny i szkoły sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
uczniowski klub sportowy • oddział sportowy • szkoła sportowa • szkoła mistrzostwa
sportowego • program szkolenia sportowego • stypendium za osiągnięcia
sportowe
1.3. Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
formy turystyki • kierownik, opiekun imprezy turystycznej • organizacja wypoczynku
dzieci i młodzieży • kierownik, wychowawca wypoczynku • nadzór
nad wypoczynkiem
2. Młodzież akademicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
zajęcia wychowania fizycznego • stypendium za wysokie wyniki sportowe • Akademicki
Związek Sportowy • kluby uczelniane
Rozdział IV. Kultura fizyczna na służbie . 169
1. Żołnierze zawodowi . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
sprawdzian sprawności fizycznej • zajęcia wychowania fizycznego i sportu
2. Straż Graniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
test sprawności fizycznej • zajęcia wychowania fizycznego • zajęcia sportowe
3. Państwowa Straż Pożarna . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
próba wydolnościowa • test sprawności fizycznej
4. Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
test sprawności fizycznej kandydatów do służby w Policji • test sprawności fizycznej
policjantów • Centralne Biuro Śledcze
5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
egzamin sprawności fizycznej funkcjonariuszy ABW • egzamin sprawności fizycznej
w grupie antyterrorystycznej
6. Biuro Ochrony Rządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
egzamin sprawności fizycznej kandydatów do służby w BOR • test sprawności fizycznej
strażników Straży Marszałkowskiej
7. Służba Więzienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
test sprawności fizycznej w Służbie Więziennej
Rozdział V. Kultura fizyczna podczas wypoczynku . 207
1. Bezpieczeństwo w górach i na stokach narciarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
1.1. Organizacja bezpiecznego wypoczynku w górach i na stokach
Narciarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
narażanie na niebezpieczeństwo • obowiązek udzielenia pomocy • podmioty
odpowiedzialne za bezpieczeństwo w górach • zadania w zakresie bezpieczeństwa
w górach • zorganizowany teren narciarski • podmiot odpowiedzialny za
bezpieczeństwo na zorganizowanym terenie narciarskim • dopuszczalne obciążenie
narciarskiej trasy zjazdowej • natężenie oświetlenia na zorganizowanych
terenach narciarskich • rodzaje zorganizowanych terenów narciarskich •
obowiązki narciarzy i snowboardzistów • oznakowanie na stokach • stopnie
trudności tras narciarskich
1.2. Ratowanie uczestników wypoczynku w górach i na stokach
Narciarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
podmioty wykonujące ratownictwo górskie • zakres zadań ratownictwa górskiego
• ratownictwo narciarskie • ratownik górski • ratownik narciarski •
stopnie zagrożenia lawinowego • klasyfikacja wielkości lawin • nadzór nad
ratownictwem górskim
2. Bezpieczeństwo nad wodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
2.1. Organizacja bezpiecznego wypoczynku nad wodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
obszar wodny • obowiązki osób przebywających na obszarach wodnych •
podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach wodnych • zadania
w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych • obowiązki zarządzającego
obszarem wodnym • ratownik wodny • ocena jakości wody • profil
wody w kąpielisku • oznakowanie i zabezpieczenie obszarów wodnych • zakaz
kąpieli
2.2. Rekreacja fizyczna na wodzie . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
rekreacyjne jednostki pływające • bezpieczeństwo na statku • uprawnienia
do uprawiania turystyki wodnej – patenty, licencje • wypadek żeglugowy •
usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego
2.3. Ratowanie uczestników wypoczynku nad wodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
podmioty wykonujące ratownictwo wodne • zadania w zakresie ratownictwa
wodnego • obowiązki ratownika wodnego • nadzór nad ratownictwem wodnym
3. Bezpieczeństwo na drodze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Prawo o ruchu drogowym • bezpieczeństwo pieszych • bezpieczeństwo rowerzystów
• bezpieczeństwo podczas jazdy konnej • bezpieczeństwo podczas zawodów
sportowych, rajdów, wyścigów • obowiązki organizatora imprezy na drodze
Załącznik 1. Wykaz polskich związków sportowych (stan na dzień 2 sierpnia
2016 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Załącznik 2. Wzór odznaki „Za Zasługi dla Sportu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Załącznik 3. Wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych
odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk
paraolimpijskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
8 Spis treści
Załącznik 4. Wykaz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r.,
będących odpowiednikiem igrzysk głuchych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Załącznik 5. Wzór karty ewidencji stawiennictwa osoby ukaranej lub skazanej
za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową . . . . . . . . . . . . . . . 252
Załącznik 6. Wzór protokołu powypadkowego po wypadku z udziałem ucznia
będącego pod opieką szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Załącznik 7. Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy
zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Załącznik 8. Punktacja wyników testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy
Straży Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Załącznik 9. Punktacja wyników testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Załącznik 10. Schemat testu sprawności fizycznej kandydatów do służby
w Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Załącznik 11. Punktacja wyników testu sprawności fizycznej kandydatów
do służby w Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Załącznik 12. Normy wyników prób sprawnościowych funkcjonariuszy
Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Załącznik 13. Tabele punktowe prób testu sprawności fizycznej służących
do ustalenia predyspozycji fizycznych funkcjonariuszy Policji do służby
na wskazanym stanowisku służbowym lub w komórce organizacyjnej . . . . . . . 272
Załącznik 14. Normy oceny sprawności fizycznej kandydatów do służby
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Załącznik 15. Schemat rozmieszczenia przyrządów w teście sprawnościowym
dla kandydatów do służby w Biurze Ochrony Rządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Załącznik 16. Normy wyników prób sprawnościowych strażników Straży
Marszałkowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Załącznik 17. Wzory znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych
stosowanych w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich . . . . . . . . . 281
Załącznik 18. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody
w kąpielisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Załącznik 19. Wzory znaków nakazu, zakazu i informacyjnych stosowanych
na obszarach wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Załącznik 20. Wzór meldunku o wypadku żeglugowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Wybrane akty prawne z obszaru kultury fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Spis tabel i schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WORLD LINK" ADEWALE OYEDEMI
Ratuszowa 3
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-119-75-72

94 35 497 05 pon.-pt. 10-18 , sobota 10-14
worldlink.handel@wp.pl